เกี่ยวกับกองทุนฯ
เกี่ยวกับกองทุนฯ
 
 
 
 
 
ติดต่อ
ติดต่อ
 
ที่ CNT/PVD/2014/001  
                                                                                    30 มกราคม 2557  
เรื่อง : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Employee’s Choice
เรียน : ท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
     
        ตามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยมี 4 แผนการลงทุนให้เลือก และสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้งนั้น
สำหรับการเปลี่ยนแผนการลงทุนครั้งที่ 1 ในปี 2557 สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
  • กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแผนการลงทุน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ โปรดกรอกข้อความในแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พร้อมทั้งลงนาม และส่งกลับมายัง คุณอลิสา นิรันดร แผนกทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ สมาชิก 1 ราย สามารถเลือกได้ 1 แผนการลงทุน โดยแผนการลงทุนที่ สมาชิกเลือกจะมีผลต่อเงินในกองทุนทั้งหมดของสมาชิก และ เงินที่จะนำส่งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป
  • กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนแผนการลงทุน สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ไม่ต้องนำส่ง แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
         พร้อมกันนี้ได้แนบ แบบประเมินความเสี่ยง มาด้วยเพื่อให้สมาชิกฯ ลองทำดูเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ท่านยอมรับ ได้ และได้แนบเอกสาร Employee’s Choice ที่จัดทำโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ มาด้วยเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น โดยมีหัวข้อการ นำเสนอ ดังนี้
             •  Employee’s Choice ... 4 แผนการลงทุนให้เลือก (แผนที่ 2 มีความเสี่ยงต่ำสุด
                 เนื่องจากลงทุนในตราสารหนี้ 100% รองลงมาคือแผนที่ 1 แผนที่ 3 และแผนที่ 4
                 มีความเสี่ยงสูงสุดโดยไล่ตามสัดส่วนของการลงทุน)

             •  รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556
             •  ทิศทางการลงทุนปี 2557...มุมมองผู้จัดการกองทุน
             •  ประมาณการผลตอบแทนปี 2557
             •  กำหนดการเลือกแผนการลงทุน   
         หากสมาชิกมีข้อซักถาม หรือสงสัยเกี่ยวกับแผนการลงทุนประการใด โปรดส่งคำถามมายัง E-mail address:pvd@cn-thai.co.thหรือเขียนคำถามส่งมาที่ คุณอลิสา นิรันดร แผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อคณะกรรมการฯจะได้ นำส่งคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ไปยังผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตอบคำถามหรือข้อสงสัยแก่สมาชิกต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
                                                                           
                    
                                                              คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ